รายละเอียดโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Thailand Research Expo) ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้ง เป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การนำเสนอผลงานวิจัยได้ขยายขอบเขตของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในภูมิภาคต่างๆ มากยิ่งขึ้น วช. โดยข้อเสนอแนะจากผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศด้วย รวมทั้ง เป็นการเตรียมการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” (Thailand Research Expo) ในภาพรวมซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี ตามที่กล่าวมา ทั้งนี้ การจัดงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo)” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2556 ณ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมกับ วช. จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การใช้ประโยชน์” และได้เวียนการจัดงานไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ตามวัตถุประสงค์หลักของการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ โดยภาคเหนือจัดขึ้นปี 2557 มีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์” ในปี 2558 จัดขึ้นในภาคใต้ มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดภายใต้แนวคิด “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม” และในปี 2559 จัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

สำหรับการจัดงานปี 2560 นี้ จะจัดขึ้นในภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)” เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภูมิภาคได้อย่างเหมาะสม ภายใต้แนวคิดหลัก “CHANGE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิต ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1. เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัย และกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับภูมิภาค
 2. เพื่อเป็นการขยายผลสำเร็จจากการจัดเวทีระดับภูมิภาค ไปสู่เวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
 3. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัย และนักวิชาการในระดับภูมิภาค นำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ มาเผยแพร่สู่สาธารณะ

 1. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของเครือข่ายภาคเหนือ พร้อมนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
 2. ผลงานวิจัยและกิจกรรมที่มีคุณภาพของเครือข่ายภาคเหนือ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ และผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงได้หลากหลายรูปแบบ

 1. มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ
 2. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในภาคเหนือ
 3. เครือข่ายการวิจัยในเขตภาคเหนือ
 4. เครือข่ายชุมชนสังคมในเขตภาคเหนือ
 5. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ
 6. ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

 1. มีหัวข้อการประชุมตลอดการจัดงานไม่น้อยกว่า 15 หัวเรื่อง และมีจำนวนรวมของผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 1,500 คน ตลอดการจัดประชุม
 2. มีจำนวนผลงานวิจัยนำเสนอไม่น้อยกว่า 100 ผลงาน และจำนวนหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยงาน
 3. มีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ตลอดการจัดงานไม่น้อยกว่า 5,000 คน
 4. ผู้เข้าร่วมชมงานต่อการจัดงานในภาพรวม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

1. ด้านการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียง

4. ด้านสังคมผู้สูงอายุ

7. ด้านระบบโลจิสติกส์

2. ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based)

5. ด้านการเป็นประชาคมอาเซียน

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

6. ด้านการท่องเที่ยว