ติดต่อสอบถาม

กองบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

0-5596-8641

nrc@nu.ac.th

วันจันทร์ - วันศุกร์ (ในเวลาราชการ)