ภาคนิทรรศการ

A: กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ

A1: โครงการสถานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมอาหารภูมิภาคอาเซียน-อเมริกา (AAIF)
 • ผลิตภัณฑ์แก้อาการเผ็ด (Spicy Aid)
 • สมุนไพรเครื่องแกงไทยอบครบรสครบกลิ่นห่อในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง
A2: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • การสร้างเครื่องนวดข้าวผสมแร่เหล็กน้ำพี้ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
 • ชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
 • ขี้เถ้าแกลบชะลอการสุกของผลไม้
A3: บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • น้ำตาลทราย
 • เจลล้างมือ
 • ปุ๋ย
 • ภาชนะจากเยื่อชานอ้อย
A4: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมตาลไส้มะพร้าวอ่อน
 • การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาแรดแดดเดียวอบกรอบ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบน้ำพริก และประเมินอายุการเก็บรักษา
 • การพัฒนาน้ำมะขามเสริมสารต้านอนุมูลอิสระและใยอาหารกลุ่ม
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากกล้วยสูตรธัญพืชและสมุนไพรกลุ่ม
A5: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 • ผลิตภัณฑ์คุกกี้จากกล้วยตาก
 • ขนมโสมนัส กลีบลำดวน
 • ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าทอลายดอกปีบ
 • ชุดเครื่องแต่งกายจากผ้าทอลายดอกปีบ
A6: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
 • ลาก่อนปลาเกลือแบบดั้งเดิมนครสวรรค์ (Time to say Goodbye to the traditional dried-salted fish, Nakhon Sawan)
 • ผลของการรมโอโซนต่อคุณภาพการเก็บรักษาข้าวเจ้าผสมข้าวหอมมะลิบรรจุถุง
 • การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไรน้ำนางฟ้าด้วยน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลา
A7: เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis
 • บริการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการอาหาร

B: กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

B1: กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน
 • อุปกรณ์อ่านหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอดแบบพกพา
 • อุปกรณ์ช่วยบอกมูลค่าธนบัตรและสีของสิ่งของแบบพกพาสำหรับคนตาบอด
 • เครื่องดิจิตอลอิมเมจคัลเลอร์มิเตอร์ที่อาศัยไอพอดแบบพกพาสะดวก
B2: มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
 • แขนกลเพื่อการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
B3: มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
 • ตู้อบแห้งด้วยอินฟราเรดระยะไกล
 • เครื่องแปรรูปกล้วย
 • ชุดต้นแบบการอบแห้งด้วยระบบไมโครเวฟและอินฟาเรด
B4: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกทุเรียนพันธุ์หลงลับแลแบบกึ่งอัตโนมัติ
 • การพัฒนาอุปกรณ์ปรับท่านั่งผู้ป่วยศัลยกรรมในหอผู้ป่วยหนัก
 • การพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแนวราบ

C: กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

C1: บริษัท แอ็ปติจูด จำกัด
 • Funky Mandarin - an educational game on mobile for learning Chinese
 • Spinnu - a collaborative game for children to learn Maths, English and Thai on iPad
C2: บริษัท โนวเลจ เซ็นทริค จำกัด
 • เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิล จำนวน 8 ช่อง
 • อุปกรณ์วัดอุณภูมิความชื้น
 • เครื่องวัดปริมาณสารจากลมหายใจ
 • เครื่องวัดและบันทึกคุณภาพอากาศแบบออนไลน์
 • ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือนแบบปิด
C3: สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • งานวิจัย ลุ่มน้ำแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
 • การเพิ่มมูลค่าของเสียจากโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังด้วยกระบวนการพลาสมา
 • การผลิตไซยาไนด์โดยจุลินทรีย์ที่แยกได้จากพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดพิจิตร
 • ภาพรวมสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อความยั่งยืน ด้านสุขภาวะ สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

D: กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

D1: มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • การเปรียบเทียบการให้บริการเซเว่นอิเลฟเว่นสาขาท่าน้ำบางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการใช้สื่อนวัตกรรม เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การทำแบบพิมพ์หล่อปูนปาสเตอร์ โดยการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียนด้วยตนเองแบบพบกลุ่ม
 • การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากการใช้สื่อนวัตกรรม เรื่อง ประเพณีการบวงสรวงและเทปูนสร้างพระปฏิมากร
D2: สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • เส้นทางท่องเที่ยว
 • ชาสีชมพู
 • มันหวานเผา
D3: สถาบันเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว
 • แผนงานการพัฒนาจิตบริการแบบไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาแบรนด์วัฒนธรรมจิตบริการแบบไทย
 • การพัฒนากระบวนการบริการด้วยจิตบริการแบบไทย
 • การพัฒนาสมรรถนะจิตบริการเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • การพัฒนาจิตบริการแบบไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม
D4: อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง
 • การบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform)
 • การบ่มเพาะธุรกิจ (STI Business Incubation)
 • R2M 2016 (Research to market)
D5: สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
 • -
D6: COSNAT [พื้นที่เปล่า]
 • แสดงผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางกลิ่นดอกกล้วยไม้ช้างกระ
 • แสดงผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางจากสารสกัดรังไหม
 • แสดงผลิตภัณฑ์จากการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางจากสารสกัดยางพารา
D7: วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • โครงการการพัฒนายุทธศาสตร์โลจิสติกส์การคมนาคมทางบกในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม – เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • โครงการศึกษาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามชายแดน ในเส้นทางมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา – ด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • โครงการศึกษาผลกระทบด้านการค้าและโลจิสติกส์ จากการดำเนินงานของท่าเรือทวาย ประเทศสหภาพเมียนมา
 • โครงการวิเคราะห์โซ่อุปทานพลังงาน (Energy Supply Chain) ) เพื่อกำหนดนโยบายด้านพลังงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
 • โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงและการบิดเบือนราคา (กรณีเส้นทางการขนส่งระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ – ใต้)

E: กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

E1: วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • ทัศนคติ พฤติกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายของบุคคลากรวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก
 • ความพึงพอใจต่อโปรแกรมหัวเราะเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบาลหนองบัวใต้ จังหวัดตาก
 • ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่บ้านฮ่องแฮ จังหวัดเชียงราย
 • ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีเหาในเด็กนักเรียนกะเหรี่ยง ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
E2: สถานบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
 • ผลการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
 • เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ
E3: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ส้วมสไลเดอร์
 • โมเดลสมองของผู้ป่วยขณะได้รับการใส่สายระบายน้ำไขสันหลังจากโพรงสมอง
 • ผลงานประดิษฐ์เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย "ตาชั่งหรรษา"
 • ผลงานประดิษฐ์เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย "หุ่นยนต์มหัศจรรย์"
E4: AGA SIAM CO., LTD
 • SURE acne hydrogel
E5: บริษัท อมิที แลบบอราโทรี่ จำกัด
 • เวชสำอางค์จากธรรมชาติ แบรนด์ Y.O.U.T.H
 • ตัวอย่างเครื่องสำอางที่รับผลิต โดยมีส่วนผสมจากธรรมชาติ หรือใช้เทคโนโลยีเฉพาะในการผลิต

F: พื้นที่เปล่า

F1: มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
F2: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง
 • รูปแบบการปลูกกล้วยแปลงใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์
 • การผลิตแป้งกล้วยไข่โดยเทคนิคลมร้อน อินฟราเรดสุญญากาศ และไมโครเวฟสุญญกาศ
 • การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบห้องคู่โดยกระบวนการผลิตไวน์และน้ำส้มสายชูจากกล้วยไข่พร้อมกัน
 • การส่งเสริมการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยหินในจังหวัดเพชรบูรณ์
F3: เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)
 • Research University Network

Z: หน่วยงานร่วมจัด

Z1: โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 • -